HKMUD 香港群俠傳

https://web.hkmud.com

使用者工具

網站工具


syntaxhighlighter4

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

syntaxhighlighter4 [2018/08/07 23:30] (目前版本)
admin 建立
行 1: 行 1:
 +====== SyntaxHighlighter4 ======
  
 +[[https://​github.com/​crazy-max/​dokuwiki-plugin-syntaxhighlighter4#​list-of-brushes-and-themes|SyntaxHighlighter4 plugin for DokuWiki]]
 +
 +語法:
 +語言我多數用 "​cpp"​ 代表 LPC,options 的例子有 highlight=[1-3,​5-6] 可高亮某些行數,詳情可參閱 SyntaxHighlighter4 官網介紹。
 +
 +<​code>​
 +<sxh cpp[; options]>​
 +...任何程式或文字...
 +</​sxh>​
 +</​code>​
 +
 +例子:
 +<sxh cpp; highlight:​[21-27,​35-37]>​
 +// Room: /​city/​dangpu.c
 +// YZC 1995/12/04
 +
 +inherit ROOM;
 +
 +//​pawn ​       当
 +//​redeem ​     赎
 +void create()
 +{
 +    set("​short",​ "​当铺"​);​
 +        set("​long",​ @LONG
 +这是一家官家开的当铺,正对着对面的赌场,紧邻着的则是扬州
 +有名的妓院丽春院,那些手头不宽的狂赌客和嫖客自然是这里的常客
 +了。一个五尺高的柜台挡在你的面前,上面漆的字已经很模糊了,依
 +稀是『童叟无欺』几个字。柜台上挂着块牌子 (paizi),后坐着的唐
 +老板,一双精明的小眼睛上上下下打量着你。
 +LONG );
 +    set("​no_fight",​ 1);
 +    set("​no_steal",​ 1);
 +    set("​no_beg",​1);​
 +    set("​item_desc",​ ([
 +        "​paizi"​ : "​公平交易\n
 +sell        卖
 +buy         买
 +value       ​估价
 +",
 +    ]));
 +    set("​objects",​ ([
 +        "/​d/​city/​npc/​tang"​ : 1,
 +    ]));
 +    set("​exits",​ ([
 +        "​west"​ : "/​d/​city/​nandajie1",​
 +    ]));
 +
 +    set("​coor/​x",​ 10);
 +    set("​coor/​y",​ -10);
 +    set("​coor/​z",​ 0);
 +    setup();
 +    replace_program(ROOM);​
 +}
 +</​sxh>​
syntaxhighlighter4.txt · 上一次變更: 2018/08/07 23:30 由 admin