HKMUD 香港群俠傳

https://web.hkmud.com

使用者工具

網站工具


沙盒

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

Both sides previous revision 前次修改
下次修改
前次修改
沙盒 [2018/08/07 23:14]
admin
沙盒 [2020/01/22 05:22]
admin
行 3: 行 3:
 歡迎在沙盒隨意測試和塗鴉 歡迎在沙盒隨意測試和塗鴉
  
-[[Testing Update]] 
  
-[[https://​github.com/​crazy-max/​dokuwiki-plugin-syntaxhighlighter4#​list-of-brushes-and-themes|SyntaxHighlighter4 plugin for DokuWiki]]+<​html>​ 
 +Test embedding html
  
-<sxh cpp; highlight:​[21-27,​35-37]>​ +<script type="text/javascript"> alert('and javascript'​</script> 
-// Room: /​city/​dangpu.c +</html>
-// YZC 1995/​12/​04 +
- +
-inherit ROOM; +
- +
-//​pawn ​       当 +
-//​redeem ​     赎 +
-void create() +
-+
-    set("​short",​ "​当铺"​);​ +
-        set("​long",​ @LONG +
-这是一家官家开的当铺,正对着对面的赌场,紧邻着的则是扬州 +
-有名的妓院丽春院,那些手头不宽的狂赌客和嫖客自然是这里的常客 +
-了。一个五尺高的柜台挡在你的面前,上面漆的字已经很模糊了,依 +
-稀是『童叟无欺』几个字。柜台上挂着块牌子 (paizi),后坐着的唐 +
-老板,一双精明的小眼睛上上下下打量着你。 +
-LONG ); +
-    set("​no_fight",​ 1); +
-    set("​no_steal",​ 1); +
-    set("​no_beg",​1);​ +
-    set("​item_desc",​ ([ +
-        "​paizi"​ : "​公平交易\n +
-sell        卖 +
-buy         买 +
-value       ​估价 +
-", +
-    ])); +
-    set("​objects",​ ([ +
-        ​"/d/​city/​npc/​tang" ​: 1, +
-    ])); +
-    set("​exits",​ ([ +
-        "​west"​ : "/​d/​city/​nandajie1",​ +
-    ])); +
- +
-    set("​coor/x", 10); +
-    set("​coor/​y",​ -10); +
-    set("​coor/​z",​ 0); +
-    setup(); +
-    replace_program(ROOM);​ +
-} +
-</sxh>+
沙盒.txt · 上一次變更: 2020/01/22 05:22 由 admin