HKMUD 香港群俠傳

https://web.hkmud.com

使用者工具

網站工具


奪寶

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

Both sides previous revision 前次修改
奪寶 [2018/04/12 03:01]
suikyung [武功秘笈]
奪寶 [2018/04/13 05:42] (目前版本)
suikyung [武功秘笈]
行 14: 行 14:
     * 讀正氣訣(zhenqi_book)     * 讀正氣訣(zhenqi_book)
     * 華山ID, do rideto huashan,​su,​su;​eu,​eu,​su,​eu,​eu,​su,​su,​su,​su,​eu,​n,​n,​n,​w,​s,​get all     * 華山ID, do rideto huashan,​su,​su;​eu,​eu,​su,​eu,​eu,​su,​su,​su,​su,​eu,​n,​n,​n,​w,​s,​get all
-    * do du zhenqi_book ​500,​abandon ​zhenqi-jue to 0;<​PASSWORD>​;#wa 4000;​sc;​sleep+    * do du zhengqi_book ​500,​abandon ​zhengqi-jue to 0;<​PASSWORD>​
   * 醫仙心得   * 醫仙心得
-    * ==== fullheal, 獨立CD ==== 
-    * 天王保命丹(戚長發),​ 軒轅補心丹(北京liandan) 
-    * 九花玉露丸(taohua),​ 三黃寶臘丹(wudang),​ 生生造化丹(hu),​ 天魔聖血膏(mojiao), ​ 
-    * 解迷取得有關書籍,​ 然後學習藥方 read 九花玉露丸 from taohua yaoshu 
-    * 到藥鋪買研鉢 do buy yahbo, hand yanbo 
-    * 按所需要的購買藥材 make 九花玉露丸 ?  
-    * do make 九花玉露丸,​get all from yanbo 
-    * 成功率看 基本醫術(medical),​ 鍊丹術(liandan-shu),​ 門派對應的特殊醫術,​ 最好limit all 
   * 武穆遺書   * 武穆遺書
   * 藏經閣典籍   * 藏經閣典籍
奪寶.txt · 上一次變更: 2018/04/13 05:42 由 suikyung